Adding White, 2016
Adding White, 2016

© Ethel Poindexter

Following Ants, 2015
Following Ants, 2015

© Ethel Poindexter

Front/Behind, 2016
Front/Behind, 2016

© Ethel Poindexter

Nesting, 2016
Nesting, 2016

© Ethel Poindexter

Nesting (close up), 2016
Nesting (close up), 2016

© Ethel Poindexter

Veil I, 2014
Veil I, 2014

© Ethel Poindexter

Veil II, 2014
Veil II, 2014

© Ethel Poindexter

Veil III, 2014
Veil III, 2014

© Ethel Poindexter

X, 2015
X, 2015

© Ethel Poindexter

X (close up), 2015
X (close up), 2015

© Ethel Poindexter | top ^

Adding White, 2016
Following Ants, 2015
Front/Behind, 2016
Nesting, 2016
Nesting (close up), 2016
Veil I, 2014
Veil II, 2014
Veil III, 2014
X, 2015
X (close up), 2015
Adding White, 2016

© Ethel Poindexter

Following Ants, 2015

© Ethel Poindexter

Front/Behind, 2016

© Ethel Poindexter

Nesting, 2016

© Ethel Poindexter

Nesting (close up), 2016

© Ethel Poindexter

Veil I, 2014

© Ethel Poindexter

Veil II, 2014

© Ethel Poindexter

Veil III, 2014

© Ethel Poindexter

X, 2015

© Ethel Poindexter

X (close up), 2015

© Ethel Poindexter | top ^

show thumbnails